Regulamin psychoterapii

W „Bliżej Siebie. Punkt Psychoterapii. Adriana Cylwik” przyjmowane są̨ osoby, przychodzące z własnej inicjatywy oraz skierowane przez lekarzy i innych specjalistów, które wyrażają̨ zgodę̨ na kontakt psychoterapeutą i respektują̨ niniejsze zasady:

 • Z pomocy psychoterapeutycznej mogą̨ korzystać́ osoby posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność́ opiekuna prawnego.
 • Oferta gabinetu obejmuje konsultacje i psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną.
 • W przypadku rozpoczęcia psychoterapii: psychoterapeutę̨ i Pacjenta obowiązuje kontrakt terapeutyczny zawierany ustnie, którego zasady mogą̨ nieznacznie modyfikować́ niniejszy regulamin.
 • Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają̨ konsultacje (zwykle od 1 do 3 spotkań́), które mają prowadzić́ do sformułowania problemu, celu i zasad pracy.
 • Sesje odbywają̨ się̨ zazwyczaj raz w tygodniu, chyba, że psychoterapeuta wspólnie z Pacjentem uzgodni, że potrzebna jest inna częstotliwość́ spotkań́. Sesja odbywa się w określonym dniu i godzinie.
 • By terapeuta mógł skutecznie pomagać pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.
Płatność:
 • Usługi są odpłatne. Pojedyncza sesja indywidualna, pary i rodzin. kosztuje 120 zł/50 min. Odpłatność za sesję odbywa się w gabinecie (płatność gotówką), zaraz po sesji. Możliwa jest płatność przelewem – przelew musi być dokonany przed zaplanowaną sesją.
 • W przypadku sesji pary sesja może ulec wydłużeniu - po wcześniejszym uzgodnieniu z terapeutą (w uzasadnionych przypadkach sesja może trwać do skutku) - opłata za taką sesję jest proporcjonalna do czasu jej trwania.
 • Podwyższanie opłat z powodu inflacji jest zapowiadane z 2‑miesięcznym wyprzedzeniem.
 • W przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
 • W przypadku opóźnionego rozpoczęcia sesji przez terapeutę ulega ona wydłużeniu proporcjonalnie do opóźnienia.
Odwoływanie wizyt:
 • Umówioną wcześniej konsultację lub sesję pacjent może odwołać (lub przesunąć na inny termin) nie ponosząc jej kosztu najpóźniej 24 godziny  przed ustalonym terminem (sms’em, telefonicznie lub mailowo). Po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci w terminie odwołanej sesji można rozmawiać z terapeutą telefonicznie lub on-line.
 • Pacjent ponosi koszt umówionej sesji, na którą się̨ nie zgłosił w przypadku, gdy nie odwołał jej w wyznaczonym terminie (co najmniej na 24h przed umówionym spotkaniem).
 • Pomiędzy sesjami można w naglących sprawach dzwonić do swojego terapeuty, we wcześniej w uzgodnionych godzinach. Jeśli łączny czas telefonów, odpowiadania na maile czy sms zajmie terapeucie więcej niż 15 minut pomiędzy jedną a drugą sesją, płaci się za to dodatkową proporcjonalną opłatę na najbliższej sesji. Proszę pamiętać, że rozmowa telefoniczna nie zastępuje terapii.
Inne:
 • Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii.
 • W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty, chyba że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.
 • Czas trwania psychoterapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie z terapeutą.
Poufność & superwizja:
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
 • Terapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy. Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Omawiając ją z innymi terapeutami dba o anonimowość pacjentów. Dla celów superwizji psychoterapeuci muszą nagrywać sesje, następuje to wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od pacjenta. Nagrania te są przedstawiane wyłącznie uczestnikom superwizji, którzy też są zobowiązani do przestrzegania poufności.

 • O wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych, superwizję, staż pracy, doświadczenie zawodowe, swoją diagnozę i prognozę, metody terapeutyczne i sposób prowadzenie terapii – o to wszystko mogą Państwo kiedykolwiek pytać swojego terapeutę.
 • Psychoterapeuta może odmówić́ świadczenia usług osobom, które zgłaszają̨ zadania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również̇ sytuacji, kiedy psychoterapeuta uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć́ usług na rzecz danego Pacjenta (powody mogą̨ mieć́ charakter osobisty lub zawodowy) psychoterapeuta kieruje wówczas pacjenta do innego specjalisty (na życzenie pacjenta może polecić mu innych psychoterapeutów).
 • Psychoterapeuta może odmówić́ świadczenia usługi osobie, która naraża jego dobro osobiste, jest pod wpływem alkoholu lub smrodków odurzających lub jest agresywna.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób, specjalista maj prawo zatrzymać́ pacjenta w gabinecie i wezwać́ służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 • Zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej są wydawane na życzenie klientów, ale wyłącznie ze wskazaniem od kiedy odbywają̨ się̨ spotkania i w jakiej częstotliwości oraz w przypadku, gdy odbyły się̨ przynajmniej trzy wizyty psychologiczne. W przypadku sporządzania opinii specjalista ma prawo sprawdzić́ zgodność́ podawanych danych osobowych z dowodem tożsamości.
 • Przestrzegam kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Rodo:
 • Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania Twoich danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej www.adrianacylwik.pl . Zapraszam do zapoznania się̨ z nią̨ i w razie pytań́ o kontakt na: a.cylwik@gmail.com

Umów się na wizytę

ZADZWOŃ / WYŚLIJ SMS NA

+48 604598928

MIEJSCE GABINETU

GABINET ZNAJDUJE SIĘ W KAMIENICY PINKUSA NA ALEI KOŚCIUSZKI 1, ŁÓDŹ 

KLATKA D, 1 PIĘTRO, LOK. 140  

Dojazd tramwajami: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, (przystanek Kościuszki/Zielona)

Parking na ulicy Zielonej lub w okolicach Zielona/Wólczańska.

 

NAPISZ NA

a.cylwik@gmail.com